Technobit Venture - Wiedza i kapitał dla innowacji Inwestujemy w Waszą przyszłość

Skocz do wyszukiwarki

O projekcie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej realizuje projekt pt.

„TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji"

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest utworzenie 15 nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych rozwiązań z branży informatycznej, medycznej, przemysłu metalowego, ochrony środowiska, turystycznej, meblarskiej, poligraficznej, tworzyw sztucznych, elektroniki i automatyki.

Główne działania

I. Preinkubacja zgłoszonych pomysłów.

Wsparcie w tym etapie może trwać do 12 miesięcy  i jest udzielane poprzez świadczenie bezpłatnych usług doradczych identyfikujących innowacyjne rozwiązanie i sprawdzających jego potencjał rynkowy. Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania odbywa się poprzez:

a) badania prawa własności przemysłowej dla innowacyjnych  rozwiązań,

b) opracowanie biznes planu wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego,

c) świadczenie usług doradczych w zakresie prac badawczo - rozwojowych,

d) wykonanie analiz opłacalności wejścia kapitałowego,

e) analizy i opiniowanie raportu z preinkubacji przez Zarząd ARR S.A., Radę Nadzorczą ARR S.A. oraz Radę Programową Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego, a następnie przekazanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celu uzyskania rekomendacji dot. wejścia kapitałowego na zaproponowanych warunkach,

f) prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.

 

II. Wejścia kapitałowe.

Tworzenie nowej spółki kapitałowej na bazie inkubowanego pomysłu, której przekazywane są środki finansowe celem objęcia lub nabycia przez ARR S.A. akcji lub udziałów w tej spółce w wysokości niższej niż 50% kapitału spółki. W przypadku, jeżeli w trakcie inkubacji pomysłu zostaną zakupione wartości niematerialne i materialne, wszystkie one będą wniesione do nowego przedsięwzięcia  w ramach wejścia kapitałowego.

Łącznie w II etapie maksymalna wysokość wsparcia wynosi 200 tys. euro, stanowiące pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

.

 


Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do: osób fizycznych i podmiotów, które dysponują innowacyjnym pomysłem w obszarze wskazanych branż z zamiarem ich komercjalizacji i nie prowadzą działalności opartej na tym pomyśle.

Przeczytaj treść ponownie

Aktualności

2014-12-30

Ocena i wybór pomysłów podczas akcji pilotażowej

2014-12-09

Zaproszenie na konferencję

2014-11-04

Nowe spółki w Grupie Kapitałowej ARR S.A.

2014-11-04

Relacja z konferencji

wszystkie aktualnosci

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Cieszyńska 365,
43-382 Bielsko - Biała
tel. 033/816 91 62,
www.technobit.pl, www.arrsa.pl
e-mail: technobit_venture@arrsa.pl, biuro@arrsa.pl

Projekt pt. "TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji" współfinansowany w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odwiedziny: 28949 © 2009 TechnoBIT Venture - Wiedza i kapitał dla innowacji Realizacja: Net P.C.